София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университет


Технически университет - София, Електротехнически факултет, катедра "Електроенергетика"
- "Цифрови релейни защити" - лекции и лабораторни упражнения с магистри
- "Проектиране и експлоатация на релейни защити" - лекции с бакалаври
- "Релейна защита" - лекции за подготвителен курс на магистри, които не са завършили първо висше образование по специалността "Електроенергетика"
- Ръководство на докторанти
- Ръководство на дипломанти - бакалаври и магистри
- Договорна тематика чрез Научно-изследователски сектор при ТУ-София

Технически университет - София, Филиал - Пловдив, Факултет по електроника и автоматика, Катедра "Електротехника"
- "Защита на електрически съоръжения" - лекции и лабораторни упражнения с магистри


Асарел - Медет" АД гр. Панагюрище
- Консултантски услуги в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането и електропотреблението в "Асарел - Медет" АД


"Шнайдер Електрик България" ЕООД
- Лекции по цифрови релейни защити
- Консултантски услуги


"Рокон" АД
- Консултантски услуги


"ТриЕл" ООД
- Консултантски услуги


Пловдивски университет, Технически колеж - Смолян
- "Релейна защита" – лекции и лабораторни упражнения
- "Автоматизация на електроенергийните системи" - лекции и лабораторни упражнения
- Ръководство на обобщени курсови проекти


"РИСК Инженеринг" АД, София
- Технически консултации


"И Кю И България" АД
- Участие в сеизмични изпитания на електрически апарати


"Асеа Браун Бовери" ООД България
- Консултантски услуги
- Технически преводи


"Сименс" ЕООД
- Лекции по цифрови релейни защити
- Консултантски услуги


"ЕВН България Електроразпределение" АД
- Консултантски услуги по земни съединения и земни защити в разпределителните мрежи


АЕЦ Козлодуй
- Изпитване на релейни защити
- Консултантски услугиЦентър за професионална квалификация по енергопроизводство - Стара Загора
- Курсове за квалификация по цифрови защити - лекции и лабораторни упражнения