София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университет

доц. дтн Станимир Вичев
RES. Научно-изследователски разработки


1res. Изследване на пусковия режим на асинхронен двигател в текстилен комбинат "Г. Генев" - Габрово. Договор НИС 1966 г. Ръководител: ас. С. Н. Нанчев

2res. Изследване на режима на електроснабдяване в рудник "Кремиковци" и установяване на защита от земни съединения. Договор НИС No. 8/1967 г. Ръководител: проф. Н. Нанчев

3res. Изследване на собствените нужди на ТЕЦ "Русе" и предложения за подобряване на първичната схема, автоматиката и защитата. Договор НИС No. 54/1970 г. Ръководител: доц. Н. Н. Аврамов

4res. Измерване и анализиране на висшите хармоници в компенсираните мрежи средно напрежение. Договор НИС No. 274/1971 г., ВМЕИ – София. Ръководител: гл. ас. С. Т. Вичев

5res. Изследване на поведението на релейни защити при сложни повреди. Договор НИС No. И-22, 01.01.1973-30.12.1973 г. (Институтски план). Ръководител: гл. ас. С. Т. Вичев

6res. Изследване на релейните защити в преходния режим на късото съединение. Договор НИС No. И-1301/1974 г., (Институтски план). Ръководител: гл. ас. С. Т. Вичев

7res. Модернизация и надеждност на релейни защити. Договор НИС No. 02573/1975г. Ръководител: гл. ас. С. Т. Вичев
Първа задача: Изследване на релета и защити в преходен режим. Етапи: Р1.1; Р2.1, Р2.2; Р3.1; (01.01.1975-30.12.1978)

8res. Моделиране на електромагнитните процеси в измервателни и силови трансформатори с оглед правилната работа на релейни защити. Договор НИС No. 02614/1976 г., ВМЕИ – София. Ръководител: доц. И. Хинова
Първа задача: Разработване на алгоритми за изследване на стационарни режими. Етапи: П-1.1; П-2.1; (01.03.1976-31.12.1976)
Втора задача: Създаване на алгоритми за изследване на преходни процеси. Етапи: П-2.1; П-2.2; Р-Р.1; П-3.1 (01.03.1976-31.12.1978)

9res. Променливотоков модел за изпитване на релейни защити. Договор НИС No. И 217/4 (Институтски план). Етапи: И-1; И-2.1; И-2.2. (01.01.1977-30.12.1977 г.)

10res. Модернизация и надеждност на релейни защити. Договор НИС No. 02573/1975г. Ръководител: гл. ас. С. Т. Вичев
Втора задача: Селективни релейни защити срещу земни съединения в мрежите средно напрежение Етапи: Р1.1; Р2.1, Р2.2; Р3.1; (01.01.1978-30.12.1980)
Трета задача: Надеждност на релейните защити и противоаварийната автоматика. Етапи: Р1.1; Р2.1, Р2.2; Р3.1; (01.01.1978-30.12.1980)

11res. Методи за количествена оценка на ефективността на електротехнически устройства и разработване на методики за повишаването й. Договор НИС No. 2962/1979 г., ВМЕИ – София. Ръководител: доц. И. Г. Хинова

12res. Моделиране и оптимизация на електромагнитни системи и устройства с оглед на повишаване на тяхната ефективност. Договор НИС No. 2229/1982 г. Ръководител: доц. И. Г. Хинова

13res. Математическо моделиране на електроразпределителни мрежи с оглед на оптимизиране на земните защити. Договор НИС No. ТН 81-1991, ВМЕИ - София, (НФ "Научни изследвания"). Ръководител: доц. С. Т. Вичев (ЦИНТИ No.83608122/26.03.1992 г.)
Отчет за първи етап, 01.10.1991 – 01.10.1992 г.
Отчет за втори етап, 01.12.1992 – 30.11.1993 г.
Отчет за трети етап, 01.12.1993 – 30.06.1995 г.
Обобщен отчет за трите етапа, 30.06.1995 г.

14res. Обучаващи програми за определяне на характеристики и настройки на релейни защити. Договор НИС No. 874-059/1986 г., ВМЕИ - София (програма "СОФИЯ II"). Ръководител: доц. С. Т. Вичев
No. 1. Програма "РАТО" Задаване и визуализиране на първичния ток
No. 2. Програма "МАХА" Задаване и визуализиране на магнитни характеристики на материали
No. 3. Програма "ТОТР" Пресмятане на характеристика "вход-изход" на линеен токов трансформатор
No. 4. Програма "ХIС" Моделиране на симетрични и частни хистерезисни цикли
No. 5. Програма "АРРО" Апроксимиране на емпирични характеристики
No. 6. Програма "ТОТОК" Пресмятане на характеристика "вход-изход" на нелинеен токов трансформатор
No. 7. Програма "ТОТХС" Пресмятане на характеристика "вход-изход" на нелинеен токов трансформатор по симетрични и частни хистерезисни цикли
No. 8. Програма "ТОТ87" Пресмятане на изходни токове при диференциално реле на силов трансформатор
No. 9. Програма "РЕ87" Пресмятане на времето на заработване на диференциално реле на силов трансформатор
No. 10. Програма "СIТРХ" Пресмятане на тока на включване на празен ход на силов трансформатор
No. 11. Програма "ВХОР" Пресмятане на характеристика "вход-изход" на входни преобразователи в релейните защити
No. 12. Програма "РЕ21" Определяне на момента на заработване на дистанционно реле

15res. Изследване на ненормални режими на работа на синхронен генератор тип ТВВ- 220/2А с оглед оптимизиране на релейните защити. Договор НИС No. 1365-4/1990. Ръководител: доц. С.Т. Вичев (ЦИНТИ No. 83608123/26.03.1992)

16res. Изследване на устойчивостта на генераторите и разработване на система за управление на обратимите преобразователи, захранващи потребители първа категория на АЕЦ"Козлодуй". Договор НИС No.П138-4/1990 г., ВМЕИ – София. Ръководител: доц. К. Захаринов

17res. Измерване на електрическа енергия при несинусоидални токове и напрежения. Договор НИС No.2171-1/03-05.1996 г. Ръководител: доц. С. Вичев

18res. Регистриране на напрежения и токове, подавани към електромерите тип ALPHA на страна 110кV на Тр. No. 1, с цел да се оцени поведението му при изключен прекъсвач на страна 110 кV. Подстанция "БЕСАПАРА". Електроснабдяване - гр. Пазарджик. IV.1998 г. Договор НИС No.2171-1/03.05.1996 г. Ръководител: доц. С. Т. Вичев

19res. Изследване на поведението на земно-статорната защита тип TRG1D (64N1) при работа на ХГ1 и ХГ2 в ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен, помпен и компенсаторен режим. Договор с НЕК, VII-IX.1998 г.

20res. Експериментална оценка на земните защити и пренапреженията в подстанция "Панагюрище". I серия опити: 16.6.1998 г. Сервизен договор НИС No.6209/98 г. 1999 г. Ръководител: доц. С. Т. Вичев

21res. Експериментална оценка на земните защити и пренапреженията в подстанция "Панагюрище". II серия опити: 16.7.1998 г. Сервизен договор НИС No.6209/98 г. 1999 г. Ръководител: доц. С. Т. Вичев

22res. Експериментална оценка на земните защити и пренапреженията в подстанция "Панагюрище". III серия опити: 26.10.1999 г. Сервизен договор НИС No.6209/98 г. 1999 г. Ръководител: доц. С. Т. Вичев

23res. Регистрация на управляващи сигнали и оценка на системата за телеуправление. Сервизен договор НИС No.6209/98 г. 1999 г.

24res. Характеристики "напрежение-ток" на токови трансформатори за ниско напрежение. Сервизен договор НИС No.6209/98 г. 1999 г.

25res. Повишаване на надеждността на релейните защити и автоматизацията на главната електрическа схема. Задача 15211 от "Програма за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй". Договор НИС No. 2443-1/1999 г. Ръководител: доц. К. Захаринов

26res. Доклад за УВОЗ на АЕЦ "Козлодуй". Договор НИС No. 2424-1/1999 г. Ръководител: доц. И. Иванов

27res. Регистриране на входни величини за земната роторна защита на турбогенератор No. 2 на ТЕЦ "Бобов дол". Договор с АВВ, Септември 2000 г.

28res. Работа на трифазните електромери при повреди на напрежителните вериги. Предприятие "Огоста" АД - гр. Монтана, 2002

29res. "Изпитване при реални условия на максималнотокова защита тип SIPROTEC 7SJ611 (Siemens), работеща като роторна защита при претоварване за турбогенератори 9GQ и 10GQ, Козлодуй ЕП2". Договор No. C-6600-00-A-6471-02 ТУ-София и Framatome ANP GmbH, Erlangen, Germany, 2002

30res. Изпитване на генераторна защита тип SIPROTEC 7UM611 (Siemens), работеща като роторна защита при претоварване за турбогенератори 9GQ и 10GQ, АЕЦ "Козлодуй" ЕП2. Договор No. C-6600-00-A-6272-01 ТУ-София и Framatome ANP GmbH, Erlangen, Germany. 26.02.2003

31res. Регистриране на токове и пренапрежения при изкуствени земни съединения в подстанция "Казанлък". Договор No. 92ЕПР/12.11.2004 г. и НИС No.2371-1/2004

32res. Опити с еднофазни земни съединения в мрежата 20 kV на подстанция "Провадия". Граждански договор No. Г-7А/29.0.2005 с НЕК-ЕАД, ПМВН-Варна

33res. Изследване на електрическите натоварвания на действащи ангиограф и томограф в УНМБАЛ "Св. Екатерина". Граждански договор No. 1512-02-171-3/01.09.2005 с ТУ- София, Технологии ЕООД

34res. Определяне на основните технически параметри и характеристики на съвременните цифрови защити на съоръжения средно напрежение за "Кумерио Мед АД" гр. Пирдоп. Граждански договор с "Кумерио Мед АД" No. 3/01.03.2006

35res. Оптимизирането на настройките на земните защити в мрежа 6kV на 5 и 6 енергоблокове в АЕЦ Козлодуй. 2007

36res. Регистриране на формата и големината на напрежения и токове при филтри в ТЕЦ "Русе". 04.07.2007

37res. Изследване влиянието на променлива съставка във веригите за постоянен ток на бинарните входове на цифрови защити SIPROTEC 4 в мрежа 6kV на 5 и 6 енергоблокове в АЕЦ Козлодуй. 2007