София 1000
Студентски град "Христо Ботев"
Технически университет

Електротехнически факултет
Катедра "Електроенергетика"
Блок 12
Кабинет 12414

Технически университет


Автореферат

на Дисертация за получаване на научната степен
"доктор на техническите науки"

Моделиране на входни величини за релейни защити
Публикации на доц. д.т.н. Станимир Вичев:

Статии и доклади